Ðời Người
Nhất Quán
--o0o--
 
 
Già trẻ trẻ già nối tiếp nhau
Hết già đến trẻ có gì đâu
Như tuồng nói ngược nhưng mà thật
Như giả mà chơn lý đạo mầu
-- o0o --