Phẩm Pháp Trụ
Kinh Pháp Cú 261
--o0o--
 
  
Ðủ kiến giải chân thật
Giữ trọn các pháp lành
Không sát hại sanh linh
Lo tiết chế điều phục
Ðó mới là có trí
 
Trừ hết các cấu nhơ
Mới đáng danh Trưỡng Lão
-- o0o --