LÂM TẾ CHÚC THÁNH
 
THIỀN PHÁI
LÂM TẾ CHÚC THÁNH PHÚ YÊN
& Tổ Đình
PHÁP HỘI BÌNH THUẬN
 
      Nhất Quán - Thích Đồng Trung
                ---o0o---
 
                MỤC LỤC