Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Chùa Dược Sư Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
  CẬP NHẬT THÔNG BÁO SINH HOẠT    SINH HỌAT

 

KINH LUẬN DIỄN GIẢNG

 

 Phật Giáo Trong Đời Sống
 
Phật Pháp Căn Bản

 Kinh Pháp Hoa
 Kinh Duy Ma
 Chư Kinh Nhật Tụng

 

 Tâm Thư Xây Chánh Điện
 Hướng Về Chùa Dược Sư

 Phiếu Ủng Hộ


  

         
 

 
LỄ HỘI & CHIÊM BÁI
PHẬT NGỌC HÒA BÌNH
THẾ GIỚI

---o0o---

         

          Kính thưa quý liệt vị,

          Suốt 49 năm giáo hóa, Ðức Phật đã sử dụng Báo Thân của Ngài thông qua Sanh Thân hay còn gọi là Ứng Thân để dẫn đường cho chúng sinh về bến giác, mở ra muôn ngàn cánh cửa phương tiện hóa độ chúng sinh. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, nghĩa là Ứng Thân chấm dứt nhưng Pháp Thân của Ngài vẫn thường còn, luôn hiển hiện bên chúng ta, được biểu hiện qua tinh thần Từ Bi, Trí Tuệ và Bình Đẳng, biểu hiện qua đường lối tu tập giác ngộ giải thoát, đời sống hòa bình, đạo đức thánh thiện được các thế hệ tiếp nối và kế thừa.

          Trong tinh thần thừa kế đạo TỪ BI HÒA BÌNH, ông Ian Green đã dùng khối ngọc Polar Pride để tạo pho tượng đức BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI, được mệnh danh là tượng PHẬT NGỌC HÒA BÌNH, một con người thật trên thế gian nầy đã dạy giáo lý giác ngộ giải thoát. Vì Đức Phật là bậc toàn giác, toàn năng, mà tôn tượng Ngài lại được tạo bằng loại ngọc quý ngàn năm kết tinh, cho nên trong thế giới tâm linh, người ta tin rằng TƯỢNG PHẬT NGỌC HÒA BÌNH nầy chứa đựng nguồn năng lực linh thiêng phi thường, ai có phúc duyên được gặp, lễ bái cúng dường thì có thể chữa lành bệnh tật nan y và khiến tà ma yêu quái lánh xa.  

          Như thế PHẬT NGỌC HÒA BÌNH là một tuyệt tác trên phương diện nghệ thuật, và tâm linh đã được nhiều người biết đến trong mấy năm qua. Nay duyên lành đã đến, Chùa Dược Sư và Chùa Dược Sư Vạn Phật sẽ cung thỉnh về SEATTLE TỪ NGÀY 11 THÁNG 09 ĐẾN NGÀY 21 THÁNG 09 NĂM 2014(Xin xem chi tiết Chương Trình Chiêm Bái Phật Ngọc)

          Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể chư Phật Tử, chư Đồng Hương, chư Hội Đoàn Việt Mỹ, các cấp cơ quan chính quyền sở tại, và tất cả mọi người không phân biệt quốc gia, chủng tộc hoan hỷ quang lâm tham dự ĐẠI LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC để cầu nguyện cho thế giới Hòa Bình, Chúng Sanh An Lạc. Đồng thời cũng cầu cho chính tự bản thân mỗi người cũng tích tụ phước đức, nhờ đó mà tai qua nạn khỏi, bệnh khổ nghiệp chướng tiêu trừ, hạnh lành tăng trưởng để hưởng phước lộc đời nầy và đời kiếp tương lai.

          Kính chúc quý vị luôn luôn an lành trong ánh từ quang của chư Phật

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

 

                                   TM. Ban Tổ Chức Lễ Hội Phật Ngọc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI

PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Từ 11/09/2014 đến 21/09/2014

---o0o---

THỨ NĂM NGÀY 11/09/2014

          - LỄ RƯỚC PHẬT

          11:00AM Lễ rước Phật Ngọc Hòa Bình

THỨ SÁU NGÀY 12/09/2014

          - TRANG TRÍ LỄ ĐÀI PHẬT NGỌC HÒA BÌNH

THỨ BẢY NGÀY 13/09/2014

          - ĐẠI LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC

          05:00AM Thức chúng và vệ sinh cá nhân

          05:30AM Công phu sáng

          07:00AM Điểm tâm

         09:00AM Chư tôn thiền đức, quan khách Phật Tử chư Đồng Hương về Chùa

          10:30AM Tác pháp cung thỉnh Chư Tôn quan lâm lễ đài

         11:00AM LỄ KHAI MẠC PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI chính thức(Có chương trình riêng)

          01:00PM Thọ trai

          01:00PM Chiêm Bái Phật Ngọc liên tục đến 10:00PM

          02:00PM Văn nghệ mừng Phật Ngọc Hòa Bình đến 9:00PM

          05:00PM Dược thực

          07:00PM Lễ Hội Hoa Đăng Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới

          09:30PM Lễ Sám 108 lạy

          10:30PM Chỉ tịnh

          Ghi Chú: Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương có thể bắt đầu ghi danh, thỉnh Bài Vị để cầu siêu độ chư hương linh, cửu huyền thất tổ trong dịp Lễ Trai Đàn

           Chẩn Tế vào lúc 4:00PM ngày 20 tháng 09 năm 2014

CHỦ NHẬT NGÀY 14/09/2014

          - HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC  

          05:30AM Thức chúng và vệ sinh cá nhân

          06:00AM Công phu sáng

          07:00AM Điểm tâm

          08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM

          12:00PM Thọ trai

          02:00PM Văn Nghệ mừng Ngọc Hòa Bình đến 10:00PM

          05:00PM Dược thực

          08:00PM Lễ Hội Hoa Đăng tưởng niệm các anh linh, chiến sĩ hy sinh vì lý tưởng Quốc Gia, và chư Đồng Bào tử nạn trên đường vượt biển tìm tự do

          09:30PM Lễ Sám 108 lạy

          10:30PM Chỉ tịnh

          Ghi Chú: Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương có thể bắt đầu ghi danh, thỉnh Bài Vị để cầu siêu độ chư hương linh, cửu huyền thất tổ trong dịp Lễ Trai Đàn Chẩn Tế vào lúc 4:00PM ngày 20 tháng 09 năm 2014  

THỨ HAI NGÀY 15/09/2014 đến THỨ SÁU NGÀY 19/09/2014

          - HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC

          05:30AM Thức chúng và vệ sinh cá nhân

          06:00AM Công phu sáng

          07:00AM Điểm tâm

          08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM

          12:00PM Thọ trai

          02:00PM Văn Nghệ mừng Ngọc Hòa Bình đến 10:00PM

          05:00PM Dược thực

          07:00PM Thuyết Pháp

          08:30PM Lễ Sám 108 lạy

          10:00PM Chỉ tịnh

          Ghi Chú: Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương có thể bắt đầu ghi danh, thỉnh Bài Vị để cầu siêu độ chư hương linh, cửu huyền thất tổ trong dịp Lễ Trai Đàn Chẩn Tế vào lúc 4:00PM ngày 20 tháng 09 năm 2014  

THỨ BẢY NGÀY 20/09/2014

          - LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ

          05:30AM Thức chúng và vệ sinh cá nhân

          06:00AM Công phu sáng

          07:00AM Điểm tâm

          08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM

          08:00AM Bạch Phật Khai Kinh 

          10:00AM Cúng Ngọ Phật, Cúng Tiêu Diện & Chư Hương Linh  

          12:00PM CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

          02:00PM Đăng Đàn Chẩn Tế

          04:00PM Văn Nghệ mừng Ngọc Hòa Bình đến 10:00PM

          05:00PM Dược thực

          08:00PM Lễ Hội Hoa Đăng cầu nguyện hòa bình thế giới

          10:00PM Lễ Sám 108 lạy

          10:30PM Chỉ tịnh

CHỦ NHẬT NGÀY 21/09/2014

          - LỄ BẾ MẠC

          05:30AM Thức chúng và vệ sinh cá nhân

          06:00AM Công phu sáng

          07:00AM Điểm tâm

          08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM

          12:00PM Thọ trai

          03:00PM Hành trì tam bộ nhất

          04:00PM LỄ BẾ MẠC CUNG TIỄN PHẬT NGỌC(Có chương trình riêng)

          04:00PM Văn Nghệ cung tiễn Phật Ngọc Hòa Bình & Xổ Số đến 9:00PM
          05:00PM Dược thực
          10:00PM Lễ Sám 108 lạy
          10:30PM Hoàn Mãn

 

 

BẢO TRỢ LỄ HỘI PHẬT NGỌC

HÒA BÌNH THẾ GIỚI

        

Kính Gởi: Các Công Ty Thương Mại & Quý Mạnh Thường Quân

          Chùa Dược Sư và Chùa Dược Sư Vạn Phật sẽ cung thỉnh tượng PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI VỀ SEATTLE TỪ NGÀY 11 THÁNG 09 ĐẾN NGÀY 21 THÁNG 09 NĂM 2014.

Đây là cơ hội cho cộng đồng Phật Tử Việt Nam tại Seattle nói riêng, và cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Washington State nói chung có cơ hội chiêm bái pháp thân Phật. Đồng thời cũng là cơ hội giới thiệu nền đạo học nhân bản lâu đời đến người dân địa phương. Theo kinh nghiệm của nhiều nơi đã từng tổ chức Lễ Hội Phật Ngọc cho biết, trong dịp nầy sẽ có rất nhiều ngàn người tham dự và chiêm bái, vì vậy có lẽ tại Seattle cũng không ngoài thông lệ đó.

Chúng tôi xin gọi mi quý vị cùng tiếp tay với chúng tôi để việc tổ chức LỄ HỘI PHẬT NGỌC tại Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật, tại Seattle được thành công tốt đẹp. Phương thức quý vị có thể tiếp tay với chúng tôi qua hình thức QUẢNG CÁO DỊCH VỤ hoặc SẢN PHẨM của quý vị trong những ngày Lễ Hội Phật Ngọc tại Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật, có thể là:

- Một chiếc bàn để phổ biến tài liệu, hay một gian hàng trưng bày sản phẩm cơ sở thương mại của quý vị đang sở hữu…

- Thông báo trên sân khấu ca nhạc suốt thời gian Lễ Hội.

Đây là cơ hội thuận tiện để quý công ty, quý cơ sở thương mại giới thiệu dịch vụ và sản phẩm quý vị đến các sắc dân địa phương, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu. Cộng thêm, chúng tôi xin được tri ân bằng cách mời quý vị lên nhận BẰNG CÔNG ĐỨC trong ngày LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC HÒA BÌNH VÀO NGÀY 13 THÁNG 09 NĂM 2014.

          Chúng tôi rất tin tưởng vào sự hộ đạo, và lòng hảo tâm của quý vị sẽ hết lòng ủng hộ chúng tôi trong công việc duy trì và phát triển nền đạo học lâu đời tại Hải Ngoại. Về phần Ban Tổ Chức, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tính cách vui tươi, thoải mái quy mô của chương trình Lễ Hội qua những tiết mục vui chơi, ca vũ nhạc kịch của các tài năng trẻ Gia Đình Phật Tử Dược Sư, cùng với ca sĩ danh tiếng như: MC Việt Thảo, Tuấn Anh, Thoại Mỹ, Cát Tuyền, Kim Tiểu Long, Diệp Thanh Thanh, Lại Anh Tú, Hà Thúy Anh, Huỳnh Phi Tiễn, Trọng Hải,Thanh Hằng, Thái Hoàng, Đan Phượng, Thái Mai Ly, Lâm Mai Hương, Hà Thanh Thủy, Đoan Trang, Phạm Quang Vinh, Lex Lê, Lưu Gia Bảo, Kiều Oanh, Hoàng Nhất, Lê Tín, Thúy Nga, Nguyễn Khoa, Nguyễn Tâm, cùng với sự góp mặt của nhóm Cổ Nhạc Seattle. Bên cạnh đó còn có các gian hàng bán thức ăn chay, đặc biệt hương vị quê hương để phục vụ quý Phật Tử, Quý Đồng Hương, và các bạn trẻ trong những ngày tham quan và chiêm bái Phật Ngọc tại Chùa Dược Sư & Dược Sư Vạn Phật.

          Chúng tôi xin đính kèm chi tiết mẫu Phiếu Bảo Trợ, bao gồm các loại bảo trợ để quý vị tùy nghi phát tâm ủng hộ. Khi phát tâm ủng hộ, xin quý vị vui lòng điền vào mẫu PHIẾU BẢO TRỢ(xin xem mẫu đính kèm) và ngân phiếu gởi về Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trước ngày 05 tháng 09 năm 2014 để chúng tôi có đủ thời giờ sửa soạn BẰNG CÔNG ĐỨC. Tất cả số tiền bảo trợ của quý vị đều được trừ thuế cuối năm.

Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về:

CHÙA DƯỢC SƯ

6924 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118

Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100

Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org

          Chúng tôi chân thành tri ân Quý Phật Tử, Quý Đạo Hữu, Chư Đồng Hương và các Bạn Trẻ đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quý liệt vị, cùng gia đình và thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý

          Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

 

Ghi Chú Quan Trọng: Vì Chùa đang bận rộn trong vấn đề hoàn thành Ngôi Đại Hùng Bảo Điện tôn thờ 10,000 vị Phật Dược Sư cho kịp Ngày Lễ Hội Phật Ngọc, nên bàn ghế hay lều che mát quý công ty và quý cơ sở phải tự lo liệu.

 

PHIẾU BẢO TRỢ LỄ HỘI

PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI

 

Tên & Họ

Tên Công Ty: _______________________________________

Tên Người Liên Lạc: ______________ Số Điện Thoại__________

Địa chỉ Công Ty: ______________________________________

Thành Phố: _______________Tiểu Bang: ______ Zip:_________

E-mail: _____________________ Website: ________________

 

CÔNG TY/ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI/ CÁ NHÂN

CHÚNG TÔI MUỐN BẢO TRỢ HẠNG:

 

________ I            ($10,000.00)

________ II           ($07,000.00)

________ III          ($05,000.00)

________ IV          ($03,000.00)

________ V           ($02,000.00)

________ VI          ($01,000.00)

________ VII         ($00,500.00)

________ VIII        ($00,300.00)

 

CÔNG TY/ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI/

CÁ NHÂN CHÚNG TÔI MUỐN:

 

___ Sử dụng một chiếc bàn để trưng bày những sản phẩm của công ty

___ Thông báo cơ sở thương mại của chúng tôi trong dịp Ca Nhạc trên sân khấu

___ Một chiếc bàn để trưng bày những sản phẩm và thông báo trên sân khấu ca nhạc.

___ Số tiền bảo trợ đính kèm là: ___________________

 

          Xin vui lòng gởi PHIẾU BẢO TRỢ và ngân phiếu gởi về Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trước ngày 05 tháng 09 năm 2014 để chúng tôi có đủ thời giờ sửa soạn BẰNG CÔNG ĐỨC. Chi phiếu xin đề:

CHÙA DƯỢC SƯ

6924 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118

Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100

Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org

          Cảm ơn quý liệt vị đã hết lòng ủng hộ, nhờ vậy mà LỀ HỘI PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI thành công tốt đẹp.

 

       

 

Công Trình Xây Cất Chánh Điện

DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

       

CHÙA DƯỢC SƯ ĐÃ VÀ ĐANG XÂY CẤT CHÁNH ĐIỆN TÔN THỜ MƯỜI NGÀN PHẬT DƯỢC SƯ, GỌI TẮC LÀ DƯỢC SƯ VẠN PHẬT. CÔNG TRÌNH XÂY CẤT ĐÃ HOÀN THÀNH giai đoạn I, II & III: NỀN MÓNG, SƯỜN MÁI CHÙA, LỢP NGÓI VÀ XÂY CẦU THANG LÊN CHÁNH ĐIỆN, MÁNG XỐI, HEAT, GAS, NƯỚC VÀ ĐIỆN. Hiện nay chùa đang chuẩn bị xây cất giai đoạn chót: LẮP RÁP CỬA, STUCCO SIDING, LÓT HARDWOOD FLOOR Ở CHÁNH ĐIỆN TẦNG II & SÀN GẠCH Ở HỘI TRƯỜNG TẦNG I. Ban Kiến Thiết và Đạo Tràng Chùa Dược Sư Vạn Phật ước mong mọi giới Phật Tử và chư Đồng Hương xa gần hoan hỷ góp lời cầu nguyện, ủng hộ tài chánh dưới hình thức cúng dường hoặc phát tâm thỉnh pho tượng Dược Sư cao 08 inches, KHẮC TÊN CHÍNH MÌNH, CON, CHÁU, CHẮC, TỨ THÂN PHỤ MẪU, HIỆN TIỀN HAY QUÁ VÃNG để lưu thờ tại Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật, là nơi nhiều người đến chiêm ngưỡng lễ bái. Mỗi pho tượng cúng dường với số tịnh tài là $250.00 Mỹ Kim và quý vị có thể đóng góp nhiều lần trong thời gian một năm.

Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi quý Phật Tử, chư Đồng Hương, và chư Ân Nhân phát tâm cho Chùa mượn từ $1000.00 Mỹ Kim trở lên trong vòng 5 năm không lấy lời để giảm thiểu tiền vay ngân hàng trong công trình xây dựng ngôi CHÁNH ĐIỆN DƯỢC SƯ VẠN PHẬT. Chúng tôi cũng chân thành tri ân quý đạo hữu, gia đình, và chư ân nhân đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Mọi hoan hỷ ủng hộ, chi phiếu xin đề Chùa Dược Sư và gởi về theo địa chỉ:

CHÙA DƯỢC SƯ

6924 42nd Ave. S.

Seattle, WA 98118

Tel: 206-725-1070

Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org

        Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quy đạo hữu, gia đình và ân nhân cùng thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý.

 

                                                       Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

                                                                         Trân Trọng

                                                                Trụ Trì Chùa Dược Sư

                                                          Thượng Tọa Thích Đồng Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

Công Trình Xây Cất Chùa Dược Sư Vạn Phật

(Xem tiếp hình ảnh xây cất)

 

 

KHÓA TU MÙA XUÂN

Năm 2014

(Ngày 28 tháng 02 - 01 & 02- 03- 2014)

 

Nhằm đáp ứng lòng khao khát trở về với cội nguồn tâm linh, và phát triển đời sống an lạc. KHÓA TU ĐÔNG XUÂN năm nay được tổ chức vào NGÀY 28 tháng 02 đến ngày 01 & 02 THÁNG 03 NĂM 2014. 

            Trong khoá tu học, các thiền sinh sẽ được hướng dẫn những nội dung sinh hoạt như sau:

             * Hướng dẫn ngồi thiền và lý thuyết căn bản.

* Lễ Phật và đọc các bài Kinh Nhật Dụng, Hành Trì Sám Pháp.

* Niệm Phật Tam Muội

            - Những Bài Pháp Thoại mang màu sắc thiền đạo nhằm giải tỏa khổ đau, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình trong môi trường sinh hoạt của xã hội Tây Phương.

            - Những buổi pháp đàm, thiền trà và chia xẻ kinh nghiệm, thảo luận những sự khác biệt Văn Hóa giữa các thế hệ con em và cha mẹ theo cái nhìn của thiền quán, rút tỉa những kinh nghiệm tu học để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.

            Nội dung sinh hoạt khóa tu sẽ đem đến những ổn định trong tâm hồn, và đó cũng là hành trang duy nhất để chúng ta sống một cuộc sống hiện tại có ý nghĩa.

            Thay mặt Ban Tổ Chức khoá tu, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật Tử, quý Thân Hữu và các bạn trẻ cố gắng về tham dự KHÓA TU ĐÔNG XUÂN NĂM 2014 tại CHÙA DƯỢC SƯ.

            Kính Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

                                                                                                                      

Nay Kính

Thích Ðồng Trung

 

Trở Lại Trang Nhà

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

 

 Chương Trình Tổng Quát 14

 Khóa Tu Đông Xuân

 Chương Trình Chi Tiết
 Phiếu Ghi Danh Khóa Tu

 

 HÌNH ẢNH

 

  Hương Sắc Các Mùa
  Tu Học
  Tu Học Phật Đản
  Xuân
  Quán Niệm