Trang Chủ    Thông Báo     Tu Học Pháp Âm Chùa Dược Sư Kinh Sách Chùa Dược Sư Vạn Phật   Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
  CẬP NHẬT THÔNG BÁO SINH HOẠT    SINH HỌAT

 

KINH LUẬN DIỄN GIẢNG

 

 Phật Giáo Trong Đời Sống
 
Phật Pháp Căn Bản

 Kinh Pháp Hoa
 Kinh Duy Ma
 Chư Kinh Nhật Tụng

 

 Tâm Thư Xây Chánh Điện
 Hướng Về Chùa Dược Sư

 Phiếu Ủng Hộ


  

         
 

 
LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM
 

 

Kính Gởi: Chư Phật Tử và Ðồng Hương,

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thường cứu độ chúng sanh trong những lúc nguy khốn. Để tưởng niệm thâm ân của Ngài, Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm vào NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2022 theo chương trình như sau: 

10:00AM Chư Phật Tử và Ðồng Hương về Chùa

11:00AM Thuyết Pháp

12:00PM Thời Kinh cầu nguyện

01:00PM Cơm chay thân mật

05:00PM Cúng chư hương linh

Thay mặt Ban Tô/ Chức, chúng tôi trân trọng kính mời chư Phật Tử, Đồng Bào, Đồng Hương và các Bạn Trẻ đặc biệt lưu tâm về Chùa tham dự buổi lễ nói trên.

Sự hiện diện của quý vị là một khích lệ lớn lao đối với chúng tôi trên bước đường hoằng dương Phật Pháp tại Hải Ngoại.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

                                                                

                                                    Trân Trọng
                                              T. M. Ban Tổ Chức
 
                                            T. T. Thích Đồng Trung
                                   Viện Trưởng Viện Văn Hóa Phật Giáo
                               Tại Vùng Tây Bắc/Trụ Trì Chùa Dược Sư
       

LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ

 

         
          Đức Phật Dược Sư là một vị đã giác ngộ có lòng từ bi vĩ đại đối với tất cả chúng sinh. Ngài có tâm nguyện chữa trị chúng sinh khỏi bệnh tật cả thể chất lẫn tinh thần. Hóa giải những nguy hiểm, những chướng ngại trong cuộc sống, và giúp chúng sanh loại bỏ ba chất độc: SỰ DÍNH MẮC, TÂM HẬN THÙ VÔ MINH, là nguồn gốc của mọi đau khổ trên cõi đời này.
          Như thế việc cúng dường lễ bái, cầu nguyện Đức Phật Dược Sư có thể tịnh hóa không chỉ có sức mạnh trong việc chữa trị thân và tâm bệnh, mà còn có thể tịnh hóa ác nghiệp, nhân của luân hồi sanh tử, cho cả người sống và người chết. Không những chỉ cho người còn đang sống được an vui hạnh phúc, mà ngay cả những người đã chết cũng được giải thoát khỏi khổ đau. Đồng thời nó cũng có sức mạnh trong việc mang lại thành tựu sự nghiệp, cả tạm thời và viên mãn trong hiện đời đối với những ai hết lòng tin tưởng nơi Ngài.
Ðể đáp đền thâm ân của chư Phật, và cũng là để noi theo gương độ sanh của ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ, Chùa Dược Sư và Chùa Dược Sư Vạn Phật sẽ long trọng tổ chức ngày lễ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ vào SÁNG THỨ BẢY NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2022 TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT theo chương trình như sau:

- 10:30AM Chư Phật Tử, Đồng Bào, Đồng Hương vân tập về Chùa

- 11:00AM Khai Kinh Lễ Vía Dược Sư

- 12:30PM Dùng cơm chay thân mật

- 05:00PM Cúng chư hương linh

Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể chư Phật Tử, chư Đồng Bào, Đồng Hương, và các bạn trẻ xa gần dành chút ít thì giờ về Chùa tham dự ngày LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ nói trên, trước là tri ân ngôi Tam Bảo, sau là cùng nhau cầu nguyện cho thế giới Hòa Bình, Chúng Sanh An Lạc, cho cửu huyền thất tổ được siêu thăng. Đồng thời cũng cầu cho chính tự bản thân mỗi người cũng tích tụ thêm phước đức, nhờ đó mà tai qua nạn khỏi, bệnh khổ nghiệp chướng tiêu trừ, hạnh lành tăng trưởng để hưởng phước lộc đời nầy và đời kiếp tương lai.

Sự hiện diện của quý vị trong ngày LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ là một khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên bước đường hoằng pháp lợi sanh tại hải ngoại.

Kính chúc quý vị luôn luôn an lành trong ánh từ quang của chư Phật.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

                                                     Trân Trọng
                                              T. M. Ban Tổ Chức
 
                                            T. T. Thích Đồng Trung
                                   Viện Trưởng Viện Văn Hóa Phật Giáo
                               Tại Vùng Tây Bắc/Trụ Trì Chùa Dược Sư

 

 

 

--o0o--

      

 •  
  CÔNG ĐỨC TẠO TƯỢNG
  VẼ TƯỢNG & THỈNH TƯỢNG PHẬT
  ---o0o---
   
  Theo kinh điển cho chúng ta biết: Hễ ai thành tâm tạo tượng Phật, thì có được nhiều công đức, nhưng ít người biết số lượng công đức đó như thế nào. Để các chúng sanh đời sau hiểu rõ phước đức, công đức tạo tượng Phật, Ngài Di Lặc Bồ Tát đã thay mặt tất cả Phàm Thánh Chúng, thưa hỏi Phật về công đức tạo tượng của vua Ưu Đà Diên, Đức Phật tuần tự nói về phước báo và công đức thù thắng của người có tâm thành tín thanh tịnh tạo, tạc ra tượng Phật. Kinh Pháp Hoa ghi rõ những phước báo về công đức chẳng thể nghĩ bàn ấy:
           - Nếu có người nào dùng những tơ sợi thêu thùa tượng Phật, hoặc là nấu đúc bằng thứ vàng, bạc, đồng, sắt, chì, kẽm, hoặc điêu khắc bằng gỗ thơm Chiên đàn, hoặc khắc bằng thứ trân châu, sò ốc, gấm vóc dệt thành, đất đỏ, xi măng, thạch cao, đất sét, hoặc các thứ gỗ... Dùng những vật đó tùy phần sức mình tạo, tạc ra tượng Phật, cho đến rất nhỏ như ngón tay cái, có thể khiến cho người khác nhìn biết đó là tượng Phật, phước báo người đó sẽ là vô lượng.
            Nhân đây xin được tóm tắc 10 thứ công đức:
            01. Đời đời kiếp kiếp quý vị có mắt sáng suốt thấy rõ.
            02. Quý vị không sanh vào nơi ác. Bạn bè và láng giềng đều là ngưi tốt. Quý vị sẽ chắng gặp ngưòi ác hay thú dữ.
            03. Quý vị luôn sanh trong nhà giàu sang. Sanh vào nhà giàu có được tôn kính.
            04. Thân thể quý vị màu hoàng kim.
            05. Quý vị sanh vào nhà hiền lành.
            06. Quý vị có thể được sanh làm vua.
            Ngày nay không có Hoàng Đế, nhưng quý vị có thể làm Tổng Thống. Điều đó cũng giống nhau. Hoặc nếu quý vị cứ nhất định muốn làm Hoàng Đế thì quỷ vị có thể tìm một nước quân chủ và sanh về nước đó.
            07. Quý vị có thể làm Chuyển Luân Thánh Vương. Làm Chuyển Luân Thánh Vương còn cao hơn Tổng Thống. Khi là Chuyển Luân Thánh Vương, nếu quý vị tu hành thì quý vị có thế thành Phât.
           08. Quý vị có th sanh về cõi trời Phạm Thiên và sống lâu đến một kiếp. Quý vị có thể làm vua thiên nhân.
           09. Quý vị sẽ không đọa vào đường ác. Những ngưi làm tượng Phật thì sẽ không đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ.
           10. Đời đời kiếp kiếp trong tương lai quý vị đều tôn kính Tam Bảo; Quy Y Tam Bảo, chẳng đọa lạc.
            Như trên là chúng tôi nói theo ý nghĩa trong kinh, nhưng trong cuộc sống hiện thực của chúng ta việc tạo, tạc tượng có hai ý nghĩa:
            - Ý thứ nhất là kỷ niệm, Phật là đạo sư ban đầu của chúng ta, chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của Ngài, đạt được công đức lợi ích thù thắng từ sự giáo dục nầy thì đối với vị Đạo Sư sáng lập, chúng ta luôn luôn cảm ân, mỗi niệm không quên. Đây thuộc về ý kỷ niệm, gọi là trở về nguồn cội.
              - Ý thứ hai là học tập với Ngài, thấy người hiền mà noi theo. Chúng ta nhìn thấy hình tượng Ngài phải học theo Ngài. Nghe danh hiệu, cũng phải học Ngài. Chúng ta cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát cũng cần có tâm trạng nầy. Cho nên sự tạo tượng, tạc tượng, cúng dường tượng nhất định không phải là mê tín.
  Ngoài ra, việc chúng ta cúng dường tượng Phật, cúng dường tượng Bồ Tát, dụng ý ở chỗ:
  - Mượn những hình tượng này, từng giây từng phút nhắc nhở mình, nhìn thấy tượng Phật thì liền nghĩ đến lời dạy của Phật, Bồ Tát. Không nhìn thấy tượng Phật là quên mất rồi. Dụng ý của cúng tượng Phật cũng là ở chỗ này, chứ không phải xem Ngài giống như thần linh, không phải cầu mong Ngài phù hộ thăng quan phát tài, mà dùng Ngài để thường xuyên nhắc nhở mình. Nhắc nhở, điều đầu tiên là đọc Kinh, nhìn thấy tượng Phật thì nghĩ đến phải đọc Kinh, niệm Phật.
  Từ đó ta thấy việc đọc Kinh, nghe pháp để chúng ta hiểu rõ nghĩa lý để xử sự trong đời sống. Qua đó những việc nào là nên làm, những việc nào không nên làm, đây gọi là Nghĩa. “Lý” là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nội dung của tất cả Kinh mà Phật nói ra, quy nạp lại là không ngoài hai sự việc này. “Nghĩa” chính là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, là việc quý vị nên làm. “Lý” là minh tâm kiến tánh. Không những quý vị phải học, mà còn phải giúp đỡ người khác.
  Chùa là nới tôn nghiêm thờ phượng, bước vào cảnh già lam thanh tịnh, các tượng Phật trang nghiêm làm cho lòng người thanh thản. Nhất là ngày nay, cuộc sống ngày một phát triển, có người rất tài năng, giỏi giang, thành tựu sự nghiệp trên đường đời nhưng họ vẫn cảm thấy lạc lõng trong đời. Có lẽ là họ chưa tạo được nền tảng vững chắc trong cuộc sống của tự thân, nhưng khi bước chân vào chùa họ cảm thấy tâm hồn lặng đọng thanh tịnh nhẹ nhàng. Cho nên nói Chùa là nơi thanh tịnh là nơi thoa diệu những cơn nhiệt não trong cuộc đời.
            Với những điều chân thực và giản đơn thế mà đôi khi quý vị đã bỏ quên, rồi chất chứa nhiều đau khổ trong cuộc sống. Đạo Phật dạy mỗi người nhìn đời bằng trái tim mở rộng tấm lòng yêu thương để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, Ý NGHĨA CÚNG DƯỜNG TƯỢNG PHẬT tại chùa tháp, am, thất,... là vô cùng to lớn để mỗi người cùng được chiêm ngắm tướng tốt của chư Phật, Bồ Tát, để tâm được thanh thản nhẹ nhàng, buông xuống những muộn phiền, lo âu của cuộc sống.
           Thỉnh một hay nhiều tượng Phật Dược Sư cao 8 inches để thờ tại Chùa Dược Sư Vạn Phật, tịnh tài cúng dường mỗi tượng là $300.00 dollars. Số tiền $300.00 dollars lớn thì cũng không hẳn là lớn, nhỏ cũng không hẳn là nhỏ. Nhưng cho dù lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, nếu quý vị tiêu dùng thì bao nhiêu cũng hết, nhưng nếu phát tâm thỉnh một Tôn Tượng Phật Dược Sư khắc tên cho người hiện tiền thì được bình an khỏe mạnh, trường thọ, cho người quá vãng thì được siêu thoát, sanh về cảnh giới an lành của chư Phật, thì số tiền $300.00 đó không bao giờ mất. Đã không mất mà còn tăng thêm phước, lộc và thọ.
              Cho nên việc tạo tượng, cúng dường hình, tượng Phật hoặc hình, tượng Bồ Tát, là việc làm có một ý nghĩa cao quý và gây một cái nhơn công đức, phước đức lớn lao, nên làm.
              Nhân đây chúng tôi cũng chân thành tri ân chư Phật Tử, Chư Đồng Bào, Đồng Hương và Các Bạn Trẻ đã trực hoặc gián tiếp ủng hộ trên phương diện tinh thần và vật chất trong nhiều năm qua. Mọi sự ủng hộ xin liên lạc về văn phòng:
              Chùa Dược Sư Vạn Phật
              6918 42nd Ave. S.
              Seattle, WA 98118
              Điện thoại: 206-725-1070;
              Điện thơ: chuaduocsu@duocsu.org
              Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

   

 •  
  10000 TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ
  & CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

   

  CÔNG TRÌNH XÂY CẤT CHÁNH ĐIỆN TÔN THỜ MƯỜI NGÀN TÔN TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ, GỌI TẮC LÀ CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT ĐÃ HOÀN THÀNH VIÊN MÃN, VÀ 10000 TÔN TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ CŨNG ĐÃ CUNG THỈNH VÀO VỊ TRÍ.

  Mặc dầu công trình xây cất đã hoàn tất, nhưng việc tu bổ và duy trì vẫn còn lâu dài. Vì thế Ban Kiến Thiết và Đạo Tràng Chùa Dược Sư Vạn Phật ước mong mọi giới Phật Tử và chư Đồng Hương xa gần hoan hỷ ủng hộ tài chánh dưới hình thức cúng dường tịnh tài, hoặc phát tâm thỉnh pho tượng Dược Sư cao 08 inches, KHẮC TÊN CHÍNH MÌNH, CON, CHÁU, CHẮC, TỨ THÂN PHỤ MẪU, HIỆN TIỀN HAY QUÁ VÃNG để lưu thờ tại Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật, là nơi nhiều người đến chiêm ngưỡng lễ bái. Mỗi pho tượng cúng dường với số tịnh tài là $300.00 Mỹ Kim.

  Chúng tôi cũng chân thành tri ân quý đạo hữu, gia đình, và chư ân nhân đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Mọi hoan hỷ ủng hộ, chi phiếu xin đề Chùa Dược Sư và gởi về theo địa chỉ:

   

  CHÙA DƯỢC SƯ

  6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118

  Tel: 206-725-1070, Fax: 206-7255100;

  Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org

   

            Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quý đạo hữu, gia đình và ân nhân cùng thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý.

   

                                             Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
                                                            Trân Trọng
                                                   Trụ Trì Chùa Dược Sư
                                              Thượng Tọa Thích Đồng Trung
   

  Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật & 10000 Tôn Tượng Phật Dược Sư

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công Trình Xây Cất Chùa Dược Sư Vạn Phật

  (Xem tiếp hình ảnh xây cất)

   

   

  KHÓA TU MÙA THU

  Năm 2022

  (Ngày 03, 04 & 05 tháng 09- 2022)

   

  Nhằm đáp ứng lòng khao khát trở về với cội nguồn tâm linh, và phát triển đời sống an lạc. KHÓA TU MÙA THU năm nay được tổ chức vào NGÀY 03, 04 & 05 THÁNG 09 NĂM 2022. 

              Trong khoá tu học, các thiền sinh sẽ được hướng dẫn những nội dung sinh hoạt như sau:

               * Hướng dẫn ngồi thiền và lý thuyết căn bản.

  * Lễ Phật và đọc các bài Kinh Nhật Dụng, Hành Trì Sám Pháp.

  * Niệm Phật Tam Muội

              - Những Bài Pháp Thoại mang màu sắc thiền đạo nhằm giải tỏa khổ đau, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình trong môi trường sinh hoạt của xã hội Tây Phương.

              - Những buổi pháp đàm, thiền trà và chia xẻ kinh nghiệm, thảo luận những sự khác biệt Văn Hóa giữa các thế hệ con em và cha mẹ theo cái nhìn của thiền quán, rút tỉa những kinh nghiệm tu học để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.

              Nội dung sinh hoạt khóa tu sẽ đem đến những ổn định trong tâm hồn, và đó cũng là hành trang duy nhất để chúng ta sống một cuộc sống hiện tại có ý nghĩa.

              Thay mặt Ban Tổ Chức khoá tu, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật Tử, quý Thân Hữu và các bạn trẻ cố gắng về tham dự KHÓA TU MÙA THU NĂM 2022 tại CHÙA DƯỢC SƯ.

              Kính Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

                                                                                                                        

  Nay Kính

  Thích Ðồng Trung

   

  Trở Lại Trang Nhà

   

   

   
   
   HÌNH ẢNH

   

    Hương Sắc Các Mùa
    Tu Học
    Tu Học Phật Đản
    Xuân
    Quán Niệm