Trang Chủ Thông Báo Tu Học Kinh Luận Diễn Giảng Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

 

 
CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT
TẠI CHÙA DƯỢC SƯ NĂM 2021
 
HẰNG NGÀY:
Hằng ngày đều có thời khóa tu học cho Tăng đòan tại chùa Dược Sư theo giờ quy định:
05:00 AM        Thời kinh sáng & Lễ Sám Hối.
07:00 PM         Thiền Tọa & Tụng Kinh
 
HẰNG TUẦN 
THỨ BẢY
11:00  AM        Thuyết Pháp
12:30  PM    Kinh Cầu An bá tánh & Cầu Siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ.
CHỦ NHẬT  
10:00 AM         Lớp Việt Ngữ & Sinh họat GĐPT.
02:00 PM         Hành Trì Đại Bi Sám Pháp & trì tụng Kinh Pháp Hoa.
HẰNG THÁNG
 
JANUARY: 
09-01-21 Quán Niệm
23-01-21 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo(Seattle)
30-01-21 Lễ Tất Niên  & Thiền Trà Cuối Năm
           
            FEBRUARY:
            06-02-21 Lễ Tạ Ân Cửu Huyền Thất Tổ
          11-02-21 LỄ ĐÓN GIAO THỪA & VÍA PHẬT DI LẶC
          19-02-21 Lễ Cầu An Giải Trừ Tai Nạn đầu năm
          20-02-21 Lễ Cầu An Khai Kinh Dược Sư
27-02-21 Rằm Thượng Nguyên & Xổ Số
 
MARCH
06-03-21 Lễ chhuyển hóa những khó khăn thành may mắn
13-03-21 KHÓA TU ĐÔNG XUÂN

20-03-21 Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia

27-03-21 Lễ Đức Bổn Sư Nhập Niết Bàn
 
APRIL 
03-04-21 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

03-04-21 Vía Phổ Hiền Bồ Tát

10-04-21 Quán Niệm
24-04-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
MAY
01-05-21 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát 
08-05-21 Quán Niệm
15-05-21 Vía Văn Thù Bồ Tát
22-05-21 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(SEATTLE)
29-05-21 KHÓA TU MÙA XUÂN

 

            JUNE
          05-06-21 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức
          12-06-21 Quán Niệm
          26-06-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
JULY  
03-07-21 KHÓA TU MÙA HÈ 
04-07-21 LỄ HỘI CHERRY                             
10-07-21 Quán Niệm 
24-07-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

31-08-20 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)

 
AUGUST
05-08-21 LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC CDSVP & ĐẠI LỄ AN VỊ 10,000 TÔN TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ
08-08-21 LỄ CUNG TIỂN PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
14-08-21 Quán Niệm
14-08-21 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát
21-08-21 ĐẠI LỄ VU LAN(SEATTLE)
28-08-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
SEPTEMBER
04-09-21 KHÓA TU MÙA THU
06-09-21 DU NGOẠN NGOÀI TRỜI    
11-09-21 Quán Niệm
11-09-21 Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát
11-09-21 Giỗ Tổ Truyền Đăng(02-08-1991) 
21-09-21 Tết Trung Thu
25-09-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
OCTOBER
10-10-21 Quán Niệm 
23-10-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
23-10-21 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
 
NOVEMBER  
06-11-21 LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ & CHẨN TẾ THẬP LOẠI CÔ HỒN 

13-11-21 Quán Niệm 

20-11-21 Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ  

20-11-21 Rằm Hạ Nguyên(Seattle)
27-11-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ 
         
          DECEMBER 
11-12-21 KHÓA TU MÙA ĐÔNG
18-12-21 Vía Phật A Di Đà(Seattle)
25-12-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
            
Chú Ý: Xin Chư Phật Tử & Quý Đồng Hương lưu giữ chương trình nầy để theo dõi sự sinh hoạt của chùa Dược Sư trọn năm 2021.
 

  

THE GENERAL SCHEDULE OF

BUDDHIST RETREATS, TRAININGS & ACTIVITIES OF

THE YEAR 2021 AT DUOC SU TEMPLE

---o0o---

 

DAILY ACTIVITIES:

There are training and learning sessions for Duoc Su Buddhist Sangha at the appointed time:

05:00 AM Chanting Surangama Mantra & repentant rite

07:00 PM Evening Meditation & Chanting

 

WEEKLY ACTIVITIES: 

Every Saturday:

11:00AM A sermon given by Venerable Thich Dong Trung

12:30PM Prayer for Peace & Requiem for Souls and for Ancestors

Every Sunday:

10:00AM  Vietnamese classes & Activities of Vietnamese Buddhist Youth Group

02:00PM  Teaching Vimalakirti Nirdesa Sutra by Venerable Thich Dong Trung, & chanting Saddharmapundarika Sutra.

 

MONTHLY ACTIVITIES:

 

JANUARY:

Jan 09, 21 Mindfulness

Jan 23, 21 Sakyamuni Buddha attained enlightenment

Jan 30, 21 End of the year ceremony & Tea Meditation

 

FEBRUARY:

Feb 06, 21 Ceremony for expressing gratitude to Ancestors

Feb 11, 21 WELCOMING THE NEW YEAR’S EVE PRAYER & CEREMONY OF WORSHIPING THE VIRTUE OF THE HAPPY BUDDHA

Feb 19, 21 Praying for peace (joys, happiness) to revoke the Bad Karma

Feb 20, 21 Opening the Medicine Master Buddha Sutra, New Year prayer for peace

          Feb 27, 21 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year.

       

        MARCH

        Mar 06, 21 Ceremony of transforming difficulties & misfortunes into joys & happiness 

Mar 13, 21 WINTER-SPRING RETREAT (3days)

Mar 20, 21 Ceremony of worshiping the Prince Siddhartha Gautama finding enlightenment to Buddhism

Mar 27, 21 Ceremoney of  worshiping The Virtue of  Sakyamuni Buddha enter Nirvana

 

APRIL

Apr 03, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.

Apr 03, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Universal Worthy Bodhisattva

Apr 10, 21 Mindfulness

Apr 24, 21 Meditation towards the Pure Land

 

MAY

May 01, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Eighteen Hands Bodhisattva

May 08, 21 Mindfulness

May 15, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Understanding Bodhisattva

May 22, 21 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH

May 29, 21 SPRING RETREAT (3 days) & FIELD TRIP

 

JUNE 

Jun 05, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Thich Quang Duc Bodhisattva.

Jun 12, 21 Mindfulness

Jun 26, 21 Contemplating of Meditation path to the mind

 

JULY

Jul 03, 21 SUMMER RETREAT (3 days)

Jul 04, 21 CHERRY FESTIVAL(FIELD TRIP)

Jul 10, 21 Mindfulness

Jul 24, 20 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha

Jul 31, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva (SEA) 

 

AUGUST

Aug 06, 21 OPENING FESTIVITIES OF THE EMERALD BUDDHA OF CDSVP & GREAT CEREMONY TO SECURE 10,000 STATUES OF MEDICINE BUDDHA

Aug 08, 21 FAREWELL CEREMONY EMERALD BUDDHA OF CDSVP

Aug 14, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Strength Bodhisattva

Aug 14, 21 Mindfulness

Aug 21, 21 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(SEA)

Aug 28, 21 Meditate towards the Pure Land

 

SEPTEMBER

Sept 04, 21 FALL RETREAT(3 days)

Sept 06, 21 FIELD TRIP

Sep 11, 21 Mindfulness

Sept 11, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Earth Treasury Bodhisattva

Sept 11, 21 Memorial Day of the Patriarch passing on The Enlightenment Lamp

Sept 21, 21 Full-moon Festival

Sept 25, 20 Meditate towards the Pure Land.

 

OCTOBER

Oct 10, 20 Mindfulness

Oct 23, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.

Oct 23, 21 Meditate towards the Pure Land.

 

NOVEMBER

Nov 06, 21 CEREMONY OF WORSHOPING THE VIRTUE OF MEDICINE MASTER BUDDHA & OFFER FOOD TO THE TEN DIFFERING KIND OF HUNGERY GHOST

Nov 13, 21 Mindfulness

Nov 20, 21 Ceremony of worshiping all Buddhist Patriarchs

Nov 20, 21 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(SEA).

Nov 27, 21 Meditate towards the Pure Land

 

DECEMBER

Dec 11, 21 WINTER RETREAT(3 days)

Dec 12, 21 Contemplating of Meditation path to the mind

Dec 18, 21 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(MI)

Dec 25, 21 Meditate towards the Pure Land

 

Please keep this General Schedule Of Year 2021 for the Retreats, Trainings & Activities of Duoc Su Temple.

 

                                     Về Đầu Trang ->>>