Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Những Bài Viết Khác Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

THẬP BÁT A LA HÁN
Tác Giả: Lâm Thế Mẫn
   Việt Dịch:
Thích Đạo Luân
--o0o--
Mục Lục
         
        00- Về Mười Tám Vị A La Hán
 
          Phần 1
          01. Tân-đầu-lô-phả-la-đọa
          02. Ca-nặc-ca-phạt-sa
          03. Ca-nặc-ca-bạt-ly-nọa-xà
          04. Tô-tần-đà
          05. Nặc-cự-la
 
          Phần 2
          06. Bạt-đà-la
          07. Ca-lý-ca
          08. Phạt-xà-la-phất-đa-la
          09. Thú-bác-ca
          10. Bán-thác-ca
 
          Phần 3
          11. La-hỗ-la
          12. Na-già-tê-na
          13. Nhân-yết-đà
          14. Phạt-na-bà-tư
          15. A-thị-đa
 
          Phần 4
          16. Chú-trà-bán-thác-ca
          17. Nan-đề-mật-đa-la
          18. Ca-diếp
          19. Quân-đồ-ba-thán
          20. Ðạt-ma-đa-la
          21- Lời Kết
          22- Phụ trương về “Thập bát La-hán” 

 Trở Lại Trang Nhà